OLAC Language Resource Catalog

Navigation Aids

OLAC Language Resource Catalog
Search for language resources
 

Main Content

Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 2 of 5 -- Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 2 sur 5
Title:
Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 2 of 5 -- Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 2 sur 5
ID:
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-e6927e5c-f851-3898-82d6-5a8942b19fde
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-513056
Ancienne cote: crdo-TYJ_VOCABULARY2_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004774
Link to the object:
Online:
Yes
Archive:
Contributor:
Michaud, Alexis (depositor)
Michaud, Alexis (researcher)
Vi Khăm Mun (speaker)
Centre national de la recherche scientifique (sponsor)
Date:
2014-01-06
Publisher:
Multimédia, Informations, Communication et Applications
Description:
This is a recording of selected items from the EFEO-SOAS-CNRS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia. The purpose of this work was not to study the entire vocabulary of the language, but to make a recording of a representative sample of the sounds of the language. The Tai Yo translation was written by the consultant on a paper copy of the word list (using a romanization system that he devised on the base of Vietnamese orthography), then read. This document concerns items carrying UID 364 to 570.
Đây là tệp tin ghi âm các mục đã được lựa chọn trước trong bảng từ do EFEO-SOAS-CNRS biên soạn phục vụ cho việc điều tra điền dã ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Mục đích của công việc ghi âm này không phải là để nghiên cứu toàn bộ vốn từ của một ngôn ngữ, mà chỉ là mẫu đại diện cho âm thanh của ngôn ngữ đó. Bản dịch vốn từ tiếng Tai Yo được cộng tác viên viết trên bản sao của bảng từ điều tra, sau đó mới đọc. Các mục trong tài liệu này thuộc UID từ 364 đến 570.
Content language:
Tai Do
Vietnamese
Subject language:
Tai Do
Language family:
Tai
Country:
Viet Nam
Linguistic type:
Lexicon
Discourse type:
Dialogue
DCMI type:
Sound
Format:
audio/x-wav
License:
Related resource:
Other coverage:
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Other format:
born digital
Other language:
Tai Yo
Vietnamese
Other rights:
Copyright (c) Michaud, Alexis
Freely accessible
Other subject:
Tai Yo
Complete OLAC record:
Link for this page:

Find Related Information:

Archive: COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Online: Yes
Subject language: Tai Do
Language family: Tai
Geographic region: Asia
Country: Viet Nam
Linguistic type: Lexicon
Discourse type: Dialogue
DCMI type: Sound
Format: audio/x-wav
License: CC by-nc-sa
Content language: Tai Do
Content language: Vietnamese
Date: 2000 and later
Date: 2010 - 2019
Contributor: Centre national de la recherche scientifique
Contributor: Michaud, Alexis
Contributor: Vi Khăm Mun
Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications
Title: Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 2 of 5 -- Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 2 sur 5
Other coverage: Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Other format: born digital
Other language: Tai Yo
Other language: Vietnamese
Other rights: Copyright (c) Michaud, Alexis
Other rights: Freely accessible
Other subject: Tai Yo